“meta-pixel”

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Her kan du læse vores betingelser for medlemskab i Pulse Fitness.

§1 Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Pulse Fitness i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Pulse Fitness. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Pulse Fitness. Det er medlemmets ansvar, at Pulse Fitness til hver en tid har medlemmet korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Der er ikke tilladt at tage personer som ikke har et gyldigt medlemskab med i centeret. Overtrædelse vil medføre advarsel og bøde på kr. 950,-. Flere overtrædelser vil medfører bortvisning fra centeret og opsigelse af medlemskabet.

§1b. Studerende, lærlinge og unge under 23 år: Personer med et studie/lærlinge/u. 23 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når Pulse Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Pulse’s gældende normalpris uden yderlig varsel.

§1c. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når Pulse Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Pulse’s gældende normalpris uden yderlig varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Pulse ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Medlemskort

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Pulse Fitness, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed

PBS/Betalingskort-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt kontant medlemskab kan, ved udløb købes til samme pris (prisgaranti), dog må der ikke gå mere end en uge efter udløb, ellers skal medlemskabet købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling

Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et Betalingskort
medlemskab tilmeldes aftalen Reepay/Nets, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via Reepay/Nets. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis PULSE Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter PULSE Fitness’ gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som PULSE Fitness betaler for medlemmets adgang til motionsredkaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§5. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et Betalingskort-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har PULSE Fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Pulse Fitness forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af Pulse Fitness tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte PULSE Fitness’ faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer

Såfremt et medlem fastholder sit medlemskab, yder Pulse Fitness ”prisgaranti” i 3 måneder, det betyder at medlemmets kontingent ikke kan stige i løbet af de første 3 mnd. Prisændringer for nye medlemmer og efter prisgaranti perioden vil blive offentliggjort i centeret. PULSE Fitness vil varsle eventuelle prisændringer til medlemmet med minimum 30 dages varsel.

§7. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero mod et gebyr efter Pulse Fitness’ gældende takster, dog i en maksimal periode af tre måneder. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8. Opsigelse af medlemskaber

Betalingskort medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder. Opsigelsen skal meldes skriftligt. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato. Kontant medlemskaber udløber når den forudbetalte periode er gået.

§9. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Der skal udfyldes et skema i centeret af værger.

§10. Helbredstilstand og personskader

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pulse Fitnes. Pulse tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 11. Værdigenstande

Pulse anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, Pulse bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12.

Pulse Fitness kan ikke holdes ansvarlig for ufrivillig lukning af centeret pga. streike, civile uroligheder, oprør, invasion, terroristangreb eller trussel om terrorangreb, vær, naturkatastrofer, brann og epidemier eller svikt i offentlige eller private telenett. I disse tilfælde vil medlemmet ikke have rett til kompensation eller tilbagebetaling af medlemskab i lukkeperioden.

§13. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Pulse Fitness’ personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, Pulse kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14. Afmelding af reservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meddeles afbud senest tre timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 10 min før holdstart, 2) ikke melder afbud senest tre timer før holdestart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Pulse Fitness, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et Betalingskort-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Pulse ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.

§15. Pulse Fitness’ opsigelse af medlemmer

Pulse Fitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Pulse Fitness’ opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Pulse ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Pulse Fitness.

§16. Ændring af medlemsbetingelser

PULSE Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Pulse Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§17. Doping

Pulse Fitness er medlem af Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings-/fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation, som trænings-/fitnesscentret er omfattet af.

Anti Doping Danmark kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings-/fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og Anti Doping Danmark til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol i trænings-/ fitnesscentre.

Anti Doping Danmark videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings-/fitnesscentret og kan videregive oplysninger til Anti Doping Danmarks relevante samarbejdspartnere.

Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings-/fitnesscentret.

De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af Anti Doping Danmarks hjemmeside – antidoping.dk. Nærmere oplysninger om Samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og Dansk Fitness & Helse Organisation – herunder de mulige sanktioner – kan findes på antidoping.dk og på dfho.dk.

Pulse er et personligt-ejet fitnesscenter, der sætter medlemmerne i højsædet

I betyder noget for os, alle hver og en. Vi elsker vores arbejde og glæder os hver dag til at hjælpe netop dig i bedre form. Vi tilbyder forskellige former for træning: styrketræning, personlig træning og forskellige typer holdtræning, som bl.a Yoga, Cirkeltræning, Stram-Op, Mave-Baller-Lår, Zumba Fitness og Bike/Spinning.

Kontakt os Bliv medlem